Vòng hoa viếng đẹp - trang trọng
"Lối sống là phục vụ hết lòng, chân lý sống là làm để quý Khách Hàng hài lòng"